Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Skudzawach zapewnia dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://spskudzawy.bipdlaszkol.pl/ 

                                                                                                                                                           https://spskudzawy.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.01

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Istnieje możliwosć zmiany kontrastu oraz możliwość zmiany wielkości liter na stronie.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: p. Katarzyna Sęczyk-Milewska
E-mail: sekretariat@spskudzawy.pl
Telefon: 54 270 06 95

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Szkoła Podstawowa w Skudzawach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Skudzawach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych


Wejście do Szkoły: do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne oraz wejście dodatkowe od strony ulicy. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Parter budynku dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak opcji wjazdu wózkiem na piętro. W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym przed budnkiem (obok podjazdu dla wózków inwalidzkich). Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy).

Dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ułatwiającym przemieszczanie się po budynku jest brak progów w pomieszczeniach szkoły.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Toaleta na parterze budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Data dodania: 2021-02-26 09:15:31
Data edycji: 2021-03-04 10:55:01
Ilość wyświetleń: 1176
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej