Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Skudzawach, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skudzawach z siedzibą: Skudzawy 27; 87-510 Skrwilno.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@skrwilno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan się skontaktować w wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Szkoła Podstawowa w Skudzawach przetwarza dane osobowe uczniów oraz dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, w celu: wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów:

  -Prawa oświatowego,
  -Ustawy o systemie oświaty
  -Ustawy o systemie informacji publicznej
 1. Szkoła Podstawowa w Skudzawach również przetwarza dane osobowe uczniów w celu:

  - realizacji celów związanych z promocją szkoły,
  - promowaniu sukcesów i osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej w Skudzawach
  - w zakresie wyrażonej zgody.

 2. Dane osobowe przetwarzane w pkt. 4 mogą być udostępnione na tablicach informacyjnych wewnątrzszkolnych, stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skudzawach, social media Szkoły Podstawowej w Skudzawach.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przechowywane w składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną. W przypadku wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Skudzawach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
 5. Dostęp do danych będą również mieli rodzice/ opiekunowie prawni dzieci lub osoby, których dane osobowe są przetwarzane.
 6. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Skudzawach będą:

  - organy publiczne,
  - instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych, na podstawie przepisów  prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej),
  - osoby fizyczne które wykażą ważny interes,
  - kontrahenci Szkoły Podstawowej w Skudzawach.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez szkołę, nie zawarcie umowy lub niewypełnienia czynności określonych w zgodzie.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Skudzawach, Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują następujące prawa:

  - dostępu do treści danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych; 
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych; 
  -  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

 9. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W przypadku skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorami Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych znajdują się w pkt. 1 oraz 2 niniejszej klauzuli.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji lub zawartych umów z kontrahentami.

 

Inspektor Ochrony Danych – IOD

Cezary Kwiatek
e-mail: iod@skrwilno.pl

Data dodania: 2021-02-26 17:26:52
Data edycji: 2021-09-08 20:36:56
Ilość wyświetleń: 634
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej