Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Skudzawach, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skudzawach z siedzibą: Skudzawy 27; 87-510 Skrwilno.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@skrwilno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan się skontaktować w wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Szkoła Podstawowa w Skudzawach przetwarza dane osobowe uczniów oraz dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, w celu: wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów:

  -Prawa oświatowego,
  -Ustawy o systemie oświaty
  -Ustawy o systemie informacji publicznej
 1. Szkoła Podstawowa w Skudzawach również przetwarza dane osobowe uczniów w celu:

  - realizacji celów związanych z promocją szkoły,
  - promowaniu sukcesów i osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej w Skudzawach
  - w zakresie wyrażonej zgody.

 2. Dane osobowe przetwarzane w pkt. 4 mogą być udostępnione na tablicach informacyjnych wewnątrzszkolnych, stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skudzawach, social media Szkoły Podstawowej w Skudzawach.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przechowywane w składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną. W przypadku wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Skudzawach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
 5. Dostęp do danych będą również mieli rodzice/ opiekunowie prawni dzieci lub osoby, których dane osobowe są przetwarzane.
 6. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Skudzawach będą:

  - organy publiczne,
  - instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych, na podstawie przepisów  prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej),
  - osoby fizyczne które wykażą ważny interes,
  - kontrahenci Szkoły Podstawowej w Skudzawach.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez szkołę, nie zawarcie umowy lub niewypełnienia czynności określonych w zgodzie.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Skudzawach, Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują następujące prawa:

  - dostępu do treści danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych; 
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych; 
  -  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

 9. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W przypadku skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorami Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych znajdują się w pkt. 1 oraz 2 niniejszej klauzuli.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji lub zawartych umów z kontrahentami.

 

Inspektor Ochrony Danych – IOD

Cezary Kwiatek
e-mail: iod@skrwilno.pl

Data dodania: 2021-02-26 17:26:52
Data edycji: 2021-09-08 20:36:56
Ilość wyświetleń: 926
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej